Lambo Koffiebranderij

winkelwagen 0artikelen | totaal € 0,00

Disclaimer Lambo Koffie

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.


Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Lambo Koffie aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Lambo Koffie. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Lambo Koffie. Indien u in het kader van de dienstverlening van Lambo Koffie persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Lambo Koffie vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Lambo Koffie in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden in onze voorwaarden.